top of page

algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij de Consument Producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze Producten door de Onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Onderneming;

“Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (indien van toepassing en/of niet uitgesloten);

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

“Dag”: kalenderdag;

“Digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

“Duurovereenkomst”: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode;

“Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

“Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (indien van toepassing en/of niet uitgesloten);

“Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping (indien van toepassing en/of niet uitgesloten);

 “Overeenkomst op afstand” of “Overeenkomst”: een overeenkomst die tussen de Onderneming en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten en/of van digitale inhoud en/of diensten (indien van toepassing), waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (via de Website);

“Producten”: de producten zoals terug te vinden en beschreven op de Website, i.e. Dunello.

“Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig fysiek in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.         

identiteit van de onderneming

De website/webshop www.seaberryliquids.com, wordt uitgebaat door BV Seaberry Liquids BV.

 

Informatie en gegevens van de Onderneming:

Naam en rechtsvorm:                                              BV Seaberry Liquids

Merk- en handelsnaam:                                          ‘Seaberry Liquids’

Zetel:                                                                            Zeelaan 331 bus 201    
                                                                                      8670 Koksijde  

                                   

Telefoonnummer:                                                      +32 471 06 03 42

E-mailadres:                                                               Pepijn@seaberryliquids.com

Ondernemingsnummer (KBO):                                0753.672.479
BTW-nummer:                                                            BE753.672.479

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en/of Aanvullende overeenkomst tussen de Onderneming en Consument.

Elke verrichting via de Website, inclusief bestellingen en aankopen, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Consument, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen de Onderneming en de Consument in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Consument. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de Website.

 

Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat dergelijke overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

De Onderneming kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door de Onderneming van de bestelling. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 29.11.2020.   

het aanbod op de website

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Website of het bestelplatform vermeld. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een bepaald Product. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming.

 

De Website en/of het bestelplatform bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.

De informatie en aanbod op de Website, inclusief de afbeeldingen en beschrijving van de Producten, is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De informatie en aanbod op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. Meer informatie hierover vindt u ook in onze gebruiksvoorwaarden-disclaimer: [hyperlink].

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De Producten zijn, op het moment dat zij worden verkocht, in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving inzake (voedsel)veiligheid, hygiëne, gezondheid, eerlijke marktpraktijken en de bescherming van de consument. 

de totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.3 hieronder, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de consument dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

 

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Voor meer informatie over gegevensbescherming kan de Consument onze privacy policy raadplegen: [hyperlink].

 

De Onderneming zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch archiveren en ter beschikking stellen aan de Consument op een duurzame drager.

 

De Onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

bestellingen

Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd.

De consument kan via het tabblad < shop > naar de artikelen gaan om deze te bestellen. Dit kan door op de knop < shop nu > te klikken of door op de knop shop te klikken in de menu bovenaan. Eenmaal in de shop, kan de Consument het soort product en het aantal selecteren en nadien klikken op < in  winkelwagen > om de gewenste producten in het winkelmandje te plaatsen.

Wanneer de Consument de bestelling wilt afronden, moet men op het icoontje klikken rechtsboven dat het winkelmandje representeert. Door onderaan op view cart te klikken, gaat de Consument naar zijn winkelmandje en zijn alle producten zichtbaar. De consument kan hier zijn bestelling nog aanpassen door de aantallen aan te passen per product of door op het kruisje te duwen om een product te verwijderen.

Wanneer de Consument klikt op < Afrekenen > gaat de klant akkoord met de bestelde producten om naar de betaalpagina te gaan. De Consument moet met de algemene voorwaarden akkoord gaan om door te kunnen gaan naar de betaling.

Gedurende heel de aankoopprocedure ziet de Consument een overzicht van de bestelde Producten met vermeldingen van alle prijzen en kosten. Gedurende heel de aankoopprocedure kan de Consument bovenaan zien in welke fase van de aankoopprocedure hij zich bevindt door een visuele begeleiding. Wanneer de Consument de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd (zie ook artikel 5 hierboven).

 

De Consument krijgt via elektronische weg van de Onderneming een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling.

 

In geval van problemen met betrekking de werking van de databank(en) via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Consument, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Consument met betrekking tot de bestellingen waarbij de Consument betrokken is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te (laten) schorten of te (laten) weigeren.

 

Elke wijziging van de bestelling door de Consument na bevestiging door de Consument van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Onderneming. In geval van een verzoek vanwege de Consument tot wijziging van de bestelling na verzending van de Producten is enkel de procedure van herroeping zoals beschreven in artikelen 7 e.v. hieronder gebeurlijk van toepassing.

 

In geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde Producten zal de Onderneming de Consument onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief Product aanbieden. In geval de Consument niet akkoord gaat met een alternatief Product, zal de Onderneming het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na betaling door de Consument.

 

De eerdere bestellingen van de Consument zullen worden gearchiveerd, zonder dat de Consument er toegang toe heeft. 

Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd (en in zover het herroepingsrecht van toepassing zou zijn) zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in in vorige paragraaf.

 

De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Onderneming hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.         

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (en in zover van toepassing), meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het als Bijlage I gevoegde modelformulier voor herroeping (niet verplicht) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Onderneming (schriftelijk, per post of per e-mail): Seaberry Liquids, Zeelaan 331 bus 201, 8670 Koksijde, e-mail: info@seaberryliquids.com en telefoonnummer: +32 471 06 03 42.

 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product desgevallend terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Onderneming. Dit hoeft niet als de Onderneming heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht (in zover van toepassing) ligt desgevallend bij de Consument.

 

De Consument draagt desgevallend de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als de Onderneming niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Onderneming aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping

Als de Onderneming de melding van herroeping door de Consument (in zover van toepassing) op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

De Onderneming vergoedt desgevallend (voor zover het herroepingsrecht van toepassing) alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Onderneming in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Onderneming aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

De Onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 

Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Onderneming de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van bovenstaande paragraaf en voor zover van toepassing (doch niet voor de meeste Producten) kan de Onderneming Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en/of verzendingskosten. De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst.

 

Het bedrag van de leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld. Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Consument weergegeven op de Website. Het totale bedrag dat de Consument verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Consument vóór de bevestiging van de bestelling.

 

Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Consument.

 

De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen na de volledige betaling van de prijs door de Consument (via de Website).

Wettelijke garantie – conformiteit van de Producten

De Consument heeft in principe een wettelijke garantie krachtens  de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen, doch dit zal niet van toepassing zijn voor de Producten op de Website die snel bederfbaar zijn of Producten met een beperkte houdbaarheid. De wettelijke garantie geldt desgevallend vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie (voor zover van toepassing), moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt desgevallend aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren (in zover van toepassing).

 

Voor Producten die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument contact op te nemen met de klantendienst van de Onderneming en het Product op zijn kosten terug te bezorgen aan de Onderneming (voor zover van toepassing).

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Consument de Onderneming zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld (maar dit is voor snel bederfbare Producten of Producten met een beperkte houdbaarheid in principe onmogelijk). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop ,desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Consument.

Levering en uitvoering - eigendomsvoorbehoud

De Onderneming levert de via de Website bestelde Producten af aan huis in de regio’s Europa op de door de Consument gekozen dag vanaf 8u30. De Onderneming levert enkel aan huis van maandag t.e.m. vrijdag en niet in het weekend of op feestdagen.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt via de Website. Indien de Consument niet aanwezig is op het moment van levering, worden de Producten door de Onderneming terug mee genomen en afgezet aan het dichtst bijzijnde afhaalpunt.

 

Elke zichtbare beschadiging van een Product en/of kwalitatieve tekortkoming of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Consument onverwijld worden gemeld aan de Onderneming. Producten die de Onderneming of haar vestiging(en) hebben verlaten, worden onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Consument de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden.

 

De geleverde Producten blijven tot op het moment van integrale betaling door de Consument de exclusieve eigendom van de Onderneming. De Consument verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou leggen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode:

 

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Onderneming voor zichzelf heeft bedongen.
     

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

betaling

De prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Consument.

 

Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, op de Website dan wel in aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

            In de regel wordt er betaald onmiddellijk na de bestelling via de Website.

 

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.

 

Bij gebrek aan integrale en/of tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft de Onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, en dit telkens onverminderd het recht van de Onderneming een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. In geval de Onderneming evenwel in gebreke blijft t.a.v. de Consument in de hoedanigheid van consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Consument, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege de Onderneming van dezelfde moratoire interesten en/of forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald.

 

Onverminderd het voorgaande, behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen (indien mogelijk en van toepassing).

 

De Website is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen waarbij de vertrouwelijkheid van de bankgegevens en de beveiliging van de transactie wordt gegarandeerd (o.m. d.m.v. SSL (Secure Sockets Layer)).

Verwerking van persoonsgegevens – cookies

De Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Consument en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Consument de privacy policy van de Onderneming raadplegen op: [hyperlink].

 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Consument de cookie policy van de Onderneming raadplegen: [hyperlink].

Aansprakelijkheid

Onze (contractuele en extracontractuele) aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, is steeds beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met de maxima per schadegeval bepaald in de verzekeringspolis(sen) of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van (het) (de) bestelde Product(en) op de Website en waarop de klacht is gebaseerd.

 

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, daarmee gelijk te stellen grove fout, dood of lichamelijk schade.

 

De Onderneming is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtings- of marketingmaterialen voor zover deze zonder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

 

De Onderneming is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, externe (bestel)platformen of enig ander communicatiemiddel.

 

intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Producten en de Website behoren op exclusieve wijze toe aan de Onderneming of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het de Consument te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de Overeenkomst) verboden (enige vormgeving of creatie van, in of  verbonden aan) de Producten of de Website op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Onderneming of haar licentiegevers.         

 

Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming of haar licentiegevers aan de Consument.

 

De Consument erkent en aanvaardt dat de Producten of de Website het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Consument verklaart deze rechten te zullen eerbieden en de Onderneming integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door de Consument begane inbreuken op deze rechten.

 

klachtenregeling

De Onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure beschikbaar via ons contactformulier.

 

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming.

 

Bij de Onderneming ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.    

Geschillen

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst(en) tussen de Onderneming en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

 

Enkel de rechtbanken van Veurne (afdeling(en) Veurne) zijn bevoegd in geval van een geschil. De rechtsvordering die door een Consument wordt ingesteld tegen de Onderneming kan echter worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de Onderneming woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van de plaats waar de Consument woonplaats heeft. De rechtsvordering die tegen een Consument wordt ingesteld door de Onderneming kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de Onderneming woonplaats heeft.

Klantendienst – contactgegevens

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 06 03 42, via e-mail op info@seaberryliquids.com of per post op het adres: Seaberry Liquids, Zeelaan 331 bus 201, 8670 Koksijde.

bottom of page