top of page

Privacy policy

Waarom deze privacy policy

Dit is de privacy policy van Seaberry Liquids. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

 

Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Seaberry Liquids, dit al dan niet via onze website beschikbaar op http://www.seaberryliquids.com/privacy-cookie-policy.

 

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

 

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@seaberryliquids.com

 

Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

 

Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

 

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Veurne (afdeling(en) Veurne) zijn bevoegd in geval van een geschil.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Seaberry Liquids). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm: BV

 

Vennootschapsnaam: Seaberry Liquids

 

Handels- / merknaam: ‘Seaberry Liquids’

Zetel: Zeelaan 331 bus 201

8670 Koksijde

 

Ondernemingsnummer (KBO): 0753.672.479

 

E-mail: info@seaberryliquids.com

Hyperlink website: www.seaberryliquids.com

Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe? 

Seaberry Liquids verwerkt volgende gegevens:

 • jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

 

 • als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;

 

 • jouw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;

 

 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd);

 

 • persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht.

Seaberry Liquids kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt bij online bestelling via de website, dan wel onrechtstreeks via derden.

 

Seaberry Liquids kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de (koop)overeenkomst met jou, wanneer je online een bestelling plaatst of een levering laat uitvoeren, wanneer je contact opneemt met Seaberry Liquids voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

 

Seaberry Liquids kan jouw gegevens ook ontvangen via derden of verbonden vennootschappen van Seaberry Liquids.

Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens? 

Seaberry Liquids verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • Online verkoop - klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten, onze diensten, promoties, kortingen, onze website/webshop of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van online bestellingen, leveringen, afhalingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant (nl. de verkoop van onze producten aan jou online).

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons dan kunnen we jou niet bedienen, jouw bestelling(en) niet verwerken of uitvoeren en/of jouw geen producten leveren.    
 

Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren. Zo kan Seaberry Liquids je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

 

 • Direct marketing:

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

 

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.

 

 • Het verzorgen van een optimale werking van onze website/webshop:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy onderaan op deze pagina.

 • De doorgifte aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Seaberry Liquids voor de uitvoering van voorgaande punten.

           

 • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

 

De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Seaberry Liquids)? 

Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de online verkoop van onze producten. Verder kunnen ook onze webbeheerders, IT partners en netwerkbeheerders jouw gegevens verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website. Ook ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of analytische diensten verlenen aan Seaberry Liquids kunnen jouw gegevens in het kader daarvan verwerken.

 

Ten slotte kunnen ook andere ondernemingen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Seaberry Liquids, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

 

Seaberry Liquids kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

 

Zo zullen wij bv. jouw gegevens in het kader van de online verkoop maximum 10 jaar na de (laatste) bestelling of levering bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen).

 

 Voor bepaalde andere gegevens gelden andere termijnen. Bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel bv. zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden.

 

Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

 

Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van jouw gegevens.

 

Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 

 • verbetering van jouw gegevens (zo nodig);

 

 • verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;

 

 • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;   
   

 • je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
   

 • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;

           

 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of         
   

 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

 • beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

 

 • de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;

 

 • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;

 

 • we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

 

 • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Seaberry Liquids zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. 

 

Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

 

            Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

 

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Seaberry Liquids zelf contacteren: info@seaberryliquids.com.

 

e uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

 

Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Seaberry Liquids op info@seaberryliquids.com. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@seaberryliquids.com.

cookie policy

Waarom deze cookie policy?

Onze website/webshop www.seaberryliquids.com maakt gebruik van cookies. Wij (BV Seaberry Liquids, met ondernemingsnummer 0753.672.479 en met zetel te Zeelaan 331 bus 201, 8670 Koksijde) zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies en de verwerking van jouw gegevens via of in verband met cookies.       

 

Je kan ons contacteren via e-mail op info@seaberryliqudis.com of op het telefoonnummer 0471 06 03 42.

 

Deze cookie policy informeert je over het gebruik en het doel van de cookies op onze website. Deze policy wordt elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?      

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van jouw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan de website en op die manier jouw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat je persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

 

Cookies kunnen ons onder andere helpen om jouw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals je verwacht. Zo kunnen we jouw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door je gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan jouw behoeften te voldoen. We kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die je online ziet relevanter zijn voor jou en jouw interesses.

Cookies in- en uitschakelen – beheren    

Je kan jouw voorkeuren via je browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van jouw browser: [Internet ExplorerFirefox , ChromeSafariiOS].

 

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via je browser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen en kan je zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Je kan je browser ook instellen zodanig dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.         

Indien je cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed of niet meer zullen functioneren.

toestemming

Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de website op jouw eindapparatuur is jouw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

 

Voor functionele of essentiële cookies is jouw toestemming dus niet vereist.

 

Jouw toestemming is wél vereist voor niet-functionele of niet-essentiële cookies. Jouw toestemming moet dan:

 

 • bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer je toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst;

 

 • geïnformeerd zijn, reden waarom wij jou informeren over de verschillende cookies via deze policy;

 

 • uitdrukkelijk en actief zijn. Jouw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookie banner op onze website;

 

 • specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

 

Functionele of essentiële cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Deze cookies worden dus zonder jouw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Seaberry Liquids.

 

         Niet-functionele of niet-essentiële cookies daarentegen worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van onze website. Het gaat bv. om volgende cookies:

 

 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics – zie verder). Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weet Seaberry Liquids o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

 

 • Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.

 

 • Socialemediacookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

 

Indien je via onze website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen en je toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan je via [link-instructies voorzien].


Op elk moment kan je je toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als je niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

De cookies op onze website

De onderstaande tabel geeft een overzicht van welke cookies we gebruiken op onze website, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven hierbij ook aan of een cookie een 'permanente' of 'sessie'-cookie is. Het verschil is dat:

 • Permanente cookies op jouw apparaat blijven staan tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer je de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een 'permanente cookie' bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om je voorkeurstaal te onthouden, hoef je deze taal niet telkens te kiezen wanneer je die website bezoekt.      
   

 • Sessiecookies ons in staat stellen om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer je het browservenster opent en eindigt wanneer je het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat je de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

​Vragen? Contacteer ons gerust: info@seaberryliquids.com.

bottom of page